Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 20 w Ruda Śląska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp20.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-24

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-28

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona
Strona https://sp20.edu.pl  została zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.
Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo,

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • brak mapy serwisu.

Kompatybilność
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. 

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,

 • zmiana kontrastu,

 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS. 

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. 
Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 

 • Szkoła Podstawowa nr 20 w Rudzie Śląskiej

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: +48 32 3428 686

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Procedura
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna 

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej

– lokalizacja ul. Wyzwolenia 11, 41-707 Ruda Śląska

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku prowadzą dwa wejścia:
-od ulicy Wyzwolenia 11 – wejście główne, jedne drzwi otwierane ręcznie, odpowiednio szerokie, za drzwiami schody prowadzące na parter budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
-od boiska szkolnego, przed wejściem schody, drzwi otwierane ręcznie, odpowiednio szerokie, za drzwiami schody prowadzące na parter budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem głównym brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym (portiernia) są pracownicy obsługi. 

Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy. Do sekretariatu oraz sal lekcyjnych znajdujących się w budynku dojście możliwe jedynie schodami.
W budynku nie ma windy. 
Sekretariat Szkoły znajduje się na pierwszym piętrze budynku, nie jest dostępny bez barier architektonicznych. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego