Data powierzenia obowiązków dyrektora: 01. 09. 2012 r.

Dyrektor Szkoły przyjmuje strony w poniedziałki od godz. 8.30 do 10.30.

 

Katarzyna Szuba –  stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 20 im. Marii Konopnickiej objęła w 2012 roku.
Wcześniej pracowała  przez trzy lata jako nauczyciel języka angielskiego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach, którego jest absolwentką. Następnie przez siedemnaście lat  w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej (ZSO nr 2) jako nauczyciel języka polskiego, gdzie w 2004 zainicjowała realizację projektów współpracy międzynarodowej w ramach programów Socrates Comenius i Comenius.
Pierwszy projekt „ W cieniu zamków. Tradycja, zwyczaje w naszym mieście”, który prowadziła w latach  2004-2007 obejmował szkoły średnie z Patras (Grecja), Lizbony (Portugalia) i Barletty (Włochy).
W 2008 roku napisała i koordynowała projekt „ Overcoming sterotypes in order to reach understanding and acceptation. Intercultural dialogue” dla szkół z Palermo (Sycylia), Sory (Włochy), Ponteareas (Hiszpania), Kyucak (Turcja) oraz Rudy Śląskiej (Polska).  Projekt ten  (2008-2010) został odznaczony  Gwiazdą Comeniusa i zaprezentowany jako przykład do realizacji kolejnych projektów w całej Europie.                                                                                                                                                              

W latach 2010 -2012 koordynowała projekt „Over the borders. Between East and West” dla szkół z Rudy Śląskiej, Tesalonik (Grecja) i Abaran (Hiszpania).
Zajmowała się promocją kultury polskiej i regionalnej w Europie oraz wymianą interkulturową, a także stwarzaniem nowych perspektyw rudziej młodzieży - zorganizowała środki  finansowe na wizyty w zagranicznych szkołach dla ok. 100 uczniów wireckiego liceum.
Od 2004 roku zajmowała się również ideą pojednania polsko – niemieckiego w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, współuczestnicząc w organizowaniu wymiany młodzieży ze szkołą z Eschweiler.
 Wspierała uzdolnioną artystycznie młodzież, organizując w rudzkich galeriach pokazy jej twórczości. Opublikowała artykuły na temat pokrewieństwa sztuk.  W czasie kilku wystaw autorskich prezentowała również swoje prace malarskie (min. W Galerii Akwarela w Katowicach czy w Galerii Krekot w MBP w Rudzie Śląskiej).
W roku 2002 współpracowała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie jako członek pierwszego zespołu egzaminatorów sprawdzających nowa maturę (2002), a potem jako przewodnicząca zespołu egzaminatorów dla Rudy Śląskiej i Mikołowa, a także jako edukator przygotowujący nauczycieli do roli egzaminatorów maturalnych.
W Szkole Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej zapoczątkowała w 2013r. realizację projektów typu job shadowing dla nauczycieli w ramach programu pilotażowego Power i Ersamus +, dzięki którym kilkunastu nauczycieli odbyło szkolenia w zakresie języka angielskiego oraz doskonalenie zawodowe za granicą w Hiszpanii, Norwegii, na Malcie i Łotwie.
Dzięki jej staraniom wyposażono sale lekcyjne w środki multimedialne, a w roku szkolnym 2015/16 doszło do rektyfikacji i remontu zabytkowego budynku szkoły w ramach usuwania skutków szkód górniczych.

Katarzyna Szuba jest absolwentką podyplomowych studiów w zakresie zarządzania oświatą (Politechnika Śląska Gliwice) i historii sztuki (Uniwersytet  Śląski Katowice). Brała udział w wielu formach doskonalenia zawodowego w kraju i za granicą, min. w Sienie (kurs „Icons of identity”), w Finlandii czy we Francji (wizyta studyjna dla dyrektorów szkół europejskich).
W roku 2015 została ekspertem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
Za wysokie osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki i wychowania, działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz dokonania w dziedzinie współpracy międzynarodowej była nominowana do nagrody Ministra Edukacji Narodowej w roku 2011.